Sheraton Suites Galleria - Atlanta
2844 Cobb Parkway S.E. · Atlanta · Georgia 30339 · USA · Phone: (770) 955-3900